Solve the problem of cutting fluid odor

oil-water separator
Solve the problem of cutting fluid odor
 
 
The Oil Skimmers is a complete oil removal and transfer system, all on one skid. The system efficiently removes oil from the surface of water, stores the recovered oil, and transfers it to a remote location. The system is available in a wide variety of configurations, and is completely customizable to meet any application requirement.We develop various models of oil-water purification cycle machines with functions such as oil-water separation, impurity filtration ...
 
Oil Skimmer là một hệ thống loại bỏ và chuyển dầu hoàn chỉnh, tất cả chỉ trong một lần trượt. Hệ thống có hiệu quả loại bỏ dầu khỏi bề mặt nước, lưu trữ dầu thu hồi và chuyển nó đến một địa điểm từ xa. Hệ thống này có sẵn trong một loạt các cấu hình, và hoàn toàn có thể tùy chỉnh để đáp ứng bất kỳ yêu cầu ứng dụng nào.Chúng tôi phát triển các mô hình khác nhau của máy chu trình lọc dầu-nước với các chức năng như tách dầu-nước, lọc tạp chất ...
TOP